Contact


Telefoonnummer 038-3761674
- Kies optie 1: Spoed
- Kies optie 2: Assistente

Bij spoed én geen gehoor: Bel onze buurpraktijk 't Klaverblad.

Mami

Kosten van de verloskundige zorg

Basisverzekering

De verloskundigen zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Naast de basisverzekering is er een eigen risico van toepassing. Het eigen risico is het gedeelte van de zorgkosten dat je zelf moet betalen. De controles door verloskundigen van onze praktijk, tijdens de zwangerschap, de bevalling, kraambed en eventuele echo's bij ons in de praktijk worden allemaal vergoed uit de basisverzekering en vallen niet onder jouw eigen risico. Dit geldt ook voor de 20 weken-echo.

Eigen risico

Afhankelijk van jouw verzekering kan het zijn dat geneesmiddelen die wij voorschrijven of laboratoriumonderzoeken (denk o.a. aan bloedonderzoek en vaginale kweken) wel onder jouw eigen risico vallen. Ook als wij je naar andere hulpverleners (denk aan lactatiekundige, fysiotherapeut, gynaecoloog etc.) verwijzen kan het zijn dat deze onder eigen risico vallen en dat hier wel kosten aan verbonden zijn.

Goed voorbereid

In de polisvoorwaarden van jouw eigen zorgverzekering staat wat jouw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Dat kan per verzekeraar verschillen. Vraag bij je eigen zorgverzekeraar na wat voor jou vergoed wordt en wat je zelf zal moeten betalen.

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996.

Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar/zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

1 Betalingstermijn

Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.

2 Rente

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1 %, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

3 Invorderingskosten

Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijk invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledig betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de client. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voorzover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

4 Bewijs

Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

5 Geschillenregeling

Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Bron: KNOV website


Telefoonnummer 038-3761674
- Kies optie 1: Spoed
- Kies optie 2: Assistente

Bij spoed én geen gehoor: Bel onze buurpraktijk 't Klaverblad.